Strona główna


Projekt „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałania 3.4.3 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Projekt przewiduje opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla 110 nauczycieli kształcenia zawodowego dla 7 branż tj. stolarstwo, branża metalowa, branża budowlana, branża samochodowa, cukiernictwo, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo.

Projekt jest kierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z w/w branż z terenu województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do technologii stosowanych w przedsiębiorstwach i wymogów rynku pracy w ramach poprzez udział w:

  • dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach krajowych;

  • zagranicznych wyjazdach studyjnych w przedsiębiorstwach zagranicznych Unii Europejskiej, w tym: Niemiec, Austrii, Holandii oraz w krajach basenu morza śródziemnego – głównie branża obsługi ruchu turystycznego oraz hotelarstwo.

W 2009 roku na praktyki zostanie skierowanych 40 nauczycieli (planowane branże : stolarstwo, branża budowlana (budownictwo energooszczędne), metalowa, samochodowa) a w 2010 roku 70 nauczycieli (planowanie branże: stolarstwo, branża budowlana (budownictwo energooszczędne), metalowa, samochodowa, cukiernictwo ,hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego).

W ramach projektu zostanie stworzony program praktyk zawodowych wg standardów europejskich a wartością dodaną dla nauczycieli będzie możliwość współudziału w wypracowaniu materiału dydaktycznego do działań praktyczno - edukacyjnych w szkole. Program praktyk zostanie wydany w formie przewodnika, zawierającego modelowe rozwiązania praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla każdego kierunku kształcenia z w/w 7 branż.

Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie organizacji i przeprowadzenia praktyk w ramach projektu, stworzone zostaną podstawy do stałych więzi współpracy między szkołami kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami poprzez udoskonalenie istniejących założeń i programu praktyk zawodowych, wypracowanych w ramach projektu.dol