Krótkie podsumowanie projektu na dzień dzisiejszy...W ramach działań związanych z realizacją projektu pn „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” przeprowadzono czynności informacyjne oraz promocyjne na obszarze województwa opolskiego oraz dolnośląskiego celem rekrutacji nauczycieli i przedsiębiorstw w wyżej wymienionych województwach. Przeprowadzono spotkania z udziałem nauczycieli kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorców, na których przedstawiono ideę oraz sposób realizacji projektu w poszczególnych fazach, zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej oraz rozesłano ulotki promocyjno-informacyjne do szkół kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorstw na terenie objętym projektem.

Podczas wdrożenia pilotażowego programu praktyk zrekrutowano 110 Beneficjentów Ostatecznych projektu. W ramach realizowanych praktyk odbywanych przez nauczycieli kształcenia zawodowego opracowano programy praktyk. W 2009 roku na praktyki do przedsiębiorstw skierowano łącznie 40 nauczycieli kształcenia zawodowego z podziałem na poszczególne kierunki kształcenia, w podziale na branże stolarską, budowlaną, metalową i samochodową. Kontynuując powyższe działania w roku 2010 na praktyki skierowano 70 nauczycieli kształcenia zawodowego z branż wskazanych powyżej oraz dodatkowo z branży cukierniczej, hotelarstwa oraz obsługi ruchu turystycznego. Uczestnicy projektu odbyli w przedsiębiorstwach 2-tygodniowe praktyki, podczas których zapoznali się z technologiami stosowanymi w lokalnych przedsiębiorstwach oraz zapoznali się ze sposobem działania nowoczesnych maszyn.

Po odbyciu praktyk wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w zagranicznych wizytach studyjnych, w czasie których odwiedzili przodujące pod względem stosowanej technologii przedsiębiorstwa z w/w branż. W 2009 roku w wyjazdach studyjnych uczestniczyło 40 osób, natomiast w 2010 70 osób.

W ramach projektu pn. „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” opracowano programy praktyk uwzględniające aspekty merytoryczne przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz podejście metodyczne, przygotowane przez osoby Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego UO. W skład programów praktyk wchodzą organizacja i wdrożenie programu praktyk wg standardów europejskich. Wartość dodaną stanowi to, że nauczyciele sami wypracowali materiał dydaktyczny do działań praktycznych w szkole.

Do dnia dzisiejszego osiągnięto niżej wymienione rezultaty w ramach realizowanego projektu:
  • 110 nauczycieli kształcenia zawodowego z województwa opolskiego i dolnośląskiego odbyło 2-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach krajowych w obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń;
  • 110 nauczycieli kształcenia zawodowego odbyło 4-dniowe zagraniczne wizyty studyjne;
  • 110 nauczycieli przeszkolono w obsłudze nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz we wdrażaniu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym;
  • Opracowano 7 programów praktyk doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego;dol